Bruikleen voorwaarden zv

Voorwaarden van bruikleen zorgverzekeraar (Kersten Hulpmiddelen)

I Vergoedingen
Dat ter voldoening van de bruikleenvergoeding gebruiker zorgverzekeraar vóór het afsluiten der bruikleenovereenkomst gemachtigd zal hebben, om de tegemoetkoming in de kosten van bruikleen – conform de beschikking van zorgverzekeraar m.b.t. de toekenning in de tegemoetkoming van de bruikleenvergoeding voor de voorziening verstrekt in het kader van de Regeling Zorgverzekering – rechtstreeks aan uitlener uit te betalen.

II Aansprakelijkheid
Voor het risico van aansprakelijkheid dat het gebruik van het uitgeleende hulpmiddel met zich meebrengt, wordt gebruiker aangeraden een “aansprakelijkheidsverzekering particulieren” af te sluiten, voor zover gebruiker nog geen eigen aansprakelijkheidsverzekering particulieren heeft die dit dekt. Eventuele schade kan niet worden verhaald op de uitlener.

III Reizen in het buitenland
Het is gebruiker toegestaan met het hulpmiddel naar het buitenland te gaan, mits voldaan wordt aan de voorwaarde dat gebruiker steeds melding maakt van haar/zijn vertrek voor langere tijd naar het buitenland aan uitlener. (Langer dan één maand). Alle kosten voortvloeiende uit het verblijf in het buitenland, waaronder reparatie en onderhoud aan het hulpmiddel, zijn steeds voor rekening van gebruiker.

IV Verplichtingen
A Op gebruiker rusten de navolgende verplichtingen:
1. Gebruiker verbindt zich uitsluitend zelf gebruik te maken van het geleende hulpmiddel en daarbij de gebruiksaanwijzing voor zover aanwezig stipt in acht te nemen, evenals de aanwijzingen van de medewerker van uitlener voor wat betreft onderhoud en gebruik zoals aangegeven tijdens de instructie.
2. Aan het uitgeleende hulpmiddel dient gebruiker alle zorg te (doen) besteden om deze in goede staat te houden en zich onthouden van het eigenmachtig uit (laten) voeren van aanpassingen, vernieuwingen, verbeteringen e.d. anders dan door uitlener.
3. Gebruiker verbindt zich om uitlener voldoende gelegenheid te geven alle noodzakelijke controles, onderhoudsbeurten en eventuele reparaties tijdig uit te voeren.
4. De kosten van onderhoud en reparaties zijn voor rekening van uitlener, behalve wat betreft:
• onderhoud aan het hulpmiddel als gevolg van onoordeelkundig gebruik, of gebruik niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing
• reparaties als gevolg van schade of beschadigingen
• kleine reparaties en onderhoud die door gebruiker uitgevoerd dienen te worden, zoals oppompen van banden, schoonmaken e.d.
• Indien gebruiker in gebreke is gebleven de hiervoor vermelde kleine reparaties en het onderhoud, zoals door haar/hem verplicht uitgevoerd dient te worden, te verrichten, zal uitlener deze werkzaamheden zelf uitvoeren en kunnen kosten van voorrijden en reparatie aan gebruiker in rekening worden gebracht tegen op dat moment geldende tarieven.
5. Voor reparaties dient gebruiker tijdig en van te voren overleg met uitlener te plegen. De reparatiekosten hiervan zijn voor rekening van uitlener, tenzij deze reparaties en vervanging van onderdelen noodzakelijk zijn geworden door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van gebruiker dan wel anderszins vallen onder het onder punt 4 genoemde.
6. Gebruiker verbindt zich terstond uitlener kennis te geven van schade aan of defect van het geleende hulpmiddel.
7. Gebruiker verbindt zich op generlei wijze het hulpmiddel te vervreemden, te verpanden, in bruikleen te geven, onder te verhuren of te belenen. Mocht gebruiker dit wel doen dan is deze aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
8. Gebruiker verbindt zich uitlener onverwijld kennis te geven indien blijvend geen gebruik meer kan worden gemaakt van het geleende hulpmiddel door welke omstandigheden dan ook.
9. Elke adreswijziging terstond door te geven aan uitlener.
10. Voor schade t.g.v. het niet in acht nemen van deze bepalingen/voorwaarden, als ook t.g.v. verlies, diefstal en/of anderszins teniet gaan van het geleende hulpmiddel is gebruiker jegens uitlener aansprakelijk, onverminderd het bepaalde in art. 7A: 1781 ev. BW.
Gebruiker zal het risico van dergelijke schade, brandschade daaronder begrepen, voor zover mogelijk dekken middels passende verzekering.

V Einde van de bruikleenovereenkomst
De bruikleenovereenkomst neemt een einde door:
a) overlijden van gebruiker
b) intrekking, afloop of vervallenverklaring van de verleende beschikking.
c) opzegging van de overeenkomst door partijen.

VI Overig
1. Het zich niet of niet geheel houden door gebruiker aan enige van de hiervoor vermelde bepalingen/voorwaarden
van deze overeenkomst of het zich bij het gebruik van het hulpmiddel voordoen van schade, welke door haar/hem opzettelijk is veroorzaakt of door haar/zijn grove schuld is ontstaan, kan in ieder geval aanleiding zijn voor uitlener om het hulpmiddel onmiddellijk in te nemen en de uitleenovereenkomst op te zeggen, hetgeen gebruiker niet ontslaat van haar/zijn verplichting terstond de ontstane schade te vergoeden aan uitlener.

2. Indien de bruikleenovereenkomst wordt beëindigd, dient het hulpmiddel met de daarbij behorende bescheiden in goede en volledige staat zulks ter beoordeling van uitlener, onmiddellijk aan uitlener beschikbaar te worden gesteld, onder verbeurte van een boete van € 50,- voor iedere dag dat gebruiker na schriftelijke aanmaningen in gebreke blijft, onverminderd het recht van uitlener om het hulpmiddel zonder meer, waar deze zich ook bevindt, in te nemen zoals uitlener het hulpmiddel aantreft. De kosten van een dergelijke inname komen voor rekening van gebruiker en dienen terstond bij de inname te worden voldaan aan uitlener. Indien het hulpmiddel niet in goede staat en volledig retour wordt ontvangen dan is de gebruiker aansprakelijk voor de door uitlener hierdoor ontstane schade.